Seniorforeningen

OSLO DØVES SENIORFORENING (ODS)

Stiftet: 13. mai 1971
Epost: odsenior71@outlook.com

Fakta om Seniorforeningen
Seniorforeningens formål er å skape kontakt med medlemmer gjennom hyggetreff, faste møter, utflukter og andre aktiviteter av sosial og kulturell art.

Faste treff i døveforeningen, annenhver onsdag på ulike uker, kl. 10.00 til 14.00.

På grunn av korona-situasjonen er det inntil videre faste treff i døveforeningen hver onsdag i grupper fra kl. 11.00 til 13.00.

Årsmøte 2020
Seniorforeningens årsmøte onsdag 25. mars ble ikke holdt på grunn av korona-situasjonen, og er utsatt til mars 2021.
Styret og de som ble valgt på årsmøtet i mars 2019 fortsetter frem til valget på årsmøtet i mars 2021.

Årsmøte 2019

Foran fra venstre: Knut Bjarne Kjøde, Harald Tinnesand og Øystein Strand. Bak fra venstre: Rolf Smenes, Per Chr. Larsen, Reidar Brenden og Gunhild Haga Thoresen.

Seniorforeningen holdt sitt 48. ordinære årsmøte 27. mars 2019. Disse ble valgt til styret:
Leder:              Øystein Strand (gjenvalgt)
Nestleder:        Per Chr. Larsen (gjenvalgt for 2 år)
Sekretær:         Gunhild Haga Thoresen (1 år igjen)
Kasserer:          Rolf Smenes (1 år igjen)
Varamedlem:  Harald Tinnesand (gjenvalgt)
Varamedlem:  Knut Bjarne Kjøde (ny)

Gunhild Haga Thoresen trakk seg fra styret etter eget ønske i slutten av mai, bl.a. for å ha fokus på å søke legater i forbindelse med 50-års jubileet i 2021. På styremøtet onsdag den 5. juni gjorde styret derfor en konstituering, slik at Knut Bjarne Kjøde overtok som sekretær frem til årsmøtet.

Revisor: Torstein Ekerbakke
Bilagsrevisor: Trygve Bjerck
Turleder: Styret
60+ styringsgruppe: Bjørg Strand, Vidar Gran, Ragnhild Stenseth og Vidar Sæle fra ODF
Valgkomite: Ragnhild Stenseth, Unni Arnesen og Ottar Thoresen

Kantinemedarbeider: Irmgard (Irmi) Wiatzka

NYHETER

Årsmøtet 17. mars er utsatt inntil videre, men allerede nå kan dere laste ned og lese årsberetningen for 2020 på denne lenken,https://odf.no/wp-content/uploads/2021/03/Arsberetning-2020-seniorforening-versjon-1.pdf

50-års jubileumsfeiring i mai er satt på vent til smittesituasjonen er avklart.

Medlemskontingent for 2021 på kr. 150,- kan betales til seniorforeningens bankkonto 60676313624, v/kasserer Rolf Smenes, Gullhaugveien 52, 1354  Bærums verk.

Skip to content