Meningen var at Niels Kristensen fra Norges Døveforbund forteller om NDF’s arbeid og planer framover den dagen. Dette temaet blir utsatt inntil videre.

2 temaer vil bli vist på digital på nettet mandag 9. november kl. 18.00.

1. Anne Mette Dahl fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel forteller om riktig bruk av munnbind (stoff eller medisinske?), nye regler for Oslo kommune / FHI?, er kroppskontakt smittefare?, vaksiner ( influensavaksine / korona vaksine) og andre koronaspørsmål på videoopptak. Etter videofremvisningen, kan du spørre Anne Mette direkte på Zoom.

2. Norges Døveforbund har utarbeidet et dokument om «Retningslinjer i NDF/NDFU i forhold til seksuell trakassering og seksuelle overgrep» til alle døveforeningene.

NDF ønsker å ha høring fra medlemmer om dette dokumentet innen 15. november.
Den vil bli vist tegnspråk på video (opptak) om dokumentet. Deretter kan dere komme med kommentar om retningslinjer. ODF vil notere tilbakemeldingene.

NB! Dette dokumentet tar for seg KUN seksuell trakassering og seksuelle overgrep, ikke mobbing eller andre grenseoverskridende atferd.

Link på zoom: https://zoom.us/j/99856434688?pwd=cUc1STF4elpkL0xkRzJLYTYzYURadz09

Retningslinjer i NDF/NDFU i forhold til seksuell trakassering og seksuelle overgrep:

Dette dokumentet gir retningslinjer for NDF/NDFU sine medlemmer hvis et overgrep blir avdekket, og hvilke formelle reaksjoner som skal gjennomføres når det er mistanke om eller/ og bekreftet seksuell overskridende adferd eller seksuelt overgrep.
NDF/NDFU ønsker at organisasjonen skal oppleves trygg for alle medlemmer i alle aldersgrupper og for deltakere på våre arrangementer sentralt og hos våre foreninger lokalt.

Overskridende seksuell adferd og seksuelle overgrep skal ikke finne sted og alle arrangementer hvor NDF/NDFU er involvert skal derfor oppleves trygt for våre medlemmer.

For å sikre en trygg organisasjon fri for seksuell overskridende adferd og seksuelle overgrep er det nødvendig med et målrettet forebyggende arbeid og et effektivt beredskapsarbeid.

Det er forbundsstyrets ansvar at dette til enhver tid er på plass en egen beredskapsgruppe som består av 3-5 styremedlemmer og generalsekretær. Ved behov hentes det inn veiledning og råd fra fagfolk og NDFs kontrollkomite. Beredskapsgruppen skal ikke fungere som etterforsker eller domstol. Funksjonstid for beredskapsgruppe er det samme som styreperiode for forbundsstyret. Beredskapsgruppen skal fungere som et lavterskeltilbud og rådgivningsorgan for lokale foreninger.

Beredskapsgruppen består av leder Erik Lundqvist, Hedvig Sinnes og Camilla Høiberg i perioden 2019-2021. Generalsekretær fungerer som sekretær for gruppen. Gruppen skal behandle sakene i både NDF og NDFU.

Hva er seksuell trakassering?
Felles for alle former for trakassering er at oppførselen – ord eller handlinger – er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som blir utsatt – uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke.
Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk.

*Verbal seksuell trakassering – muntlig eller skriftlig – kan være uønskede nærgående spørsmål om kropp, klær eller privatliv, ”spøk” med seksuelle undertoner, og forslag eller krav om seksuelle tjenester eller seksuelle forhold.

*Ikke-verbal seksuell trakassering kan for eksempel være nærgående blikk, visning av bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner.

*Fysisk trakassering er for eksempel uønsket eller unødvendig kroppsberøring av seksuell karakter som det å stryke seg inntil kroppen på andre eller forsøk på å kysse eller gi kjærtegn.

Hva er seksuelle overgrep?
Seksuelle overgrep er enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi sitt samtykke, der handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse.
Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader.

Håndtering
Det er nulltoleranse for seksuell trakassering og seksuelle overgrep i NDF/NDFU. Personer som er mistenkt for trakassering eller overgrep vil bli midlertidig suspendert inntil saken er avklart. Når det foreligger klarhet i saken vil forbundsstyret på bakgrunn av informasjonen som da foreligger ta stilling til om medlemmet skal ekskluderes eller om et nytt vedtak som opphever suspensjonen skal fattes:
1. Gjelder for den som mottar mistanke, melding eller anklage:
1.1 Lytt nøye det du har hørt og opptre rolig. Det kan være en sterk opplevelse å bli kjent med andres krenkelser.
1.2 Sikre om nødvendig situasjonen for den krenkende, kontakt aldri den som anklages. Alle som forteller om overgrep, skal ivaretas av den som får den første betroelsen inntil andre overtar. Dette er spesielt viktig dersom offeret er under 16 år (gjelder seksuelle overgrep). Gi trygghet, slik at den krenkende opplever å bli trodd. Du kan ikke love å holde informasjonen hemmelig.
1.3 Kontakt beredskapsgruppen og informer om situasjonen. Hvis offeret er under 16 år skal foreldre og eventuelt barnevern varsles. Dersom den krenkende er mellom 16 og 18 år bør kontakt med foreldre normalt skje etter dialog med den krenkende.

2. Videre saksgang når medlemmer er involvert:
Det vil alltid være flere personer som er berørt når det kommer en mistanke eller en anklage om trakassering og/eller overgrep. Alle bør ivaretas. Spesielt gjelder dette den krenkende og den mistenkte/anklagede.
2.1 Det oppnevnes kontaktpersoner for den krenkende og for den mistenkte/anklagede. Forbundskontoret kan være behjelpelig med å opprette kontakt med hjelpeinstanser og med andre ressurser.
2.2 Det kan oppnevnes ressurspersoner for andre involverte og man ønsker god informasjonsflyt til de deler av organisasjonen der det er nødvendig. Kontakt -og ressurspersonene kan ikke ha tilknytning eller interesser i den aktuelle saken.
2.3 Suspensjon/Eksklusjon. Viser til NDF sine vedtekter, § 9

2.3.1 Suspensjon:
Medlemmer og/ eller ansatte som blir anklaget/mistenkt/anmeldt for seksuell trakassering (grenseoverskridende atferd), seksuelle, fysiske og psykiske overgrep vil som hovedregel blir midlertidig suspendert fra eventuelle tillitsverv og lederoppgaver, eller stilling i NDF/NDFU og lokallag inntil saken er avklart. Suspensjon vil også kunne gjelde i arrangementer i ND/NDFUF sine lokallag. Suspensjon vil også kunne gjelde for anmeldte forhold utenfor NDF/NDFU. Det tas ikke stilling til anmeldelsen/anklagen/mistanken. Suspensjonen oppheves ved at et nytt vedtak blir fattet. Det er forbundsstyret som fatter alle vedtak om suspensjon og eventuelt permanent eksklusjon.

2.3.2 Eksklusjon:
Eksklusjon skjer i henhold til NDF sine vedtekter, & 9:
«Forbundsstyret har rett til å ekskludere medlemmer og lokallag som handler i strid med forbundets formål, vedtekter og vedtak som er gjort av ansvarlige organer innen organisasjonen. Eksklusjon av enkeltpersoner kan skje etter innstilling fra lokallag. Før beslutning om eksklusjon treffes, skal vedkommende medlem/lokallag gis anledning til å uttale seg. Avgjørelser kan appelleres til kontrollkomiteen»

2.3.3 Kontrollkomite
Når det gjelder kontrollkomiteen sin rolle i saker om suspensjon/eksklusjon viser man til NDF sine vedtekter § 21, 3 avsnitt:
«Kontrollkomiteen er rådgivende organ i suspensjon – og ekslusjonssaker ved klage om vedtak i suspensjon- og eksklusjonssaker»

NDFU følger NDFs vedtektene om seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

3. Dersom den anklagede er ansatt i NDF/NDFU:

Når en ansatt er mistenkt/anklaget/anmeldt er det arbeidsgiver ved generalsekretær som skal håndtere saken. De arbeidsrettslige regler vil da tre inn.

Hopp rett ned til innholdet